čeština
english

Souhlas se zpracováním osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE
 
Společnost ProLean Consulting s.r.o., se sídlem č.p. 239, 664 01 Kanice, IČO: 04036344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmsoudem v Brně, oddíl C, vložka 87859(dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů,v souvislosti s poskytováním svých služeb „LEAN koučování“, „LEAN poradenství“ a „LEAN tréninky“ včetně poskytování navazujících „LEAN materiálů“, a nakládá s osobními údajisvých klientů (dále jen „subjekt údajů“).
 
ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti s poskytováním svých služeb „LEAN koučování“, „LEAN poradenství“ a „LEAN tréninky“ (podrobný popis služeb viz. www.prolean.cz) zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
 
·     realizace smluvního vztahus klienty, resp. jejich zaměstnanci jako subjektyúdajů v oblasti koučování, poradenství a tréninků (přednášky, wokshopy, apod.).
·     vedení evidence klientů / zaměstnanců / (kteří se účastní tréninkových programů)
·     zasílání marketingových sdělení, newsletterů apod.
 
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail.
 
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu se Společností.
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 
Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:
 
·      správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše,
·      správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: dostalova@prolean.cz
·      správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: +420 723 716 602
 
 
INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE
 
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“):
 
·      za účelem vedení konzultací, tréninků a školení pro společnost ProLean Consulting s.r.o.osobní údaje zpracovává:
-      obchodní společnost Escare s.r.o.
-      Ing. Michal Zgabaj – spolupracující lektor
-      Ing. Aleš Mandák – spolupracující lektor
-      Ing. Svatopluk Strachota – spolupracující lektor
 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 
 
DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
 
Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito
 
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 
-      zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
-      pro účely přímého marketingu,
-      pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.
 
 
V Kanicích dne 20. 5. 2018